IPC PAST PRESIDENT


IPC Year Name of the President Venue
1 1948 Prof. M.L. Schroff Calcutta
2 1949 Mr. K.A. Hamied Patna
3 1950 Mr. J.C. Ghosh Calcutta
4 1951 Mr. S.P. Sen Jaipur
5 1952 Dr. T.A. Schinzel Kanpur
6 1953 Mr. P.M. Nabar Madras
7 1954 Major Gen. S.L. Bhatia Baroda
8 1955 Dr. H.R. Nanji New Delhi
9 1956 Dr. A. Nagaraja Rao Calcutta
10 1957 Mr. P.M. Nabar Bombay
11 1958 Mr. K.C. Chatterjee Lucknow
12 1959 Mr. S.K. Borkar Ahmedabad
13 1960 Prof. T. R. Sheshadri New Delhi
14 1961 Dr. B. Mukherjee Puri
15 1962 Mr. B.V. Patel Pliani
16 1963 Prof. M.L. Khorana Baroda
17 1964 Dr. S. Rohatgi Varanasi
18 1965 Dr. B. Shah Bombay
19 1966 Prof. G.P. Srivastava Hyderabad
20 1967 Mr. R.B. Amin Ahmedabad
21 1968 Dr. U.P. Basu Chandigarh
22 1969 Dr. M.K. Rangnekar Calcutta
23 1970 Prof. K.N. Gaind Manipal
24 1972 Mr. A.V. Mody Cuttack
25 1973 Mr. B.V. Patel New Delhi
26 1974 Mr. P.S. Ramachandran Madras
27 1975 Dr. C.S. Shah Patna
28 1976 Dr. J.N. Banerjee Bombay
29 1977 Dr. G.B. Ramasarma Waltair
30 1978 Prof. P.C. Dandiya Calcutta
31 1979 Dr. S.S. Gathoskar Baroda
32 1980 Mr. K.J. Divetia Nagpur
33 1981 Dr. Harkishan Singh Jaipur
34 1982 Mr. D. Chakravarti Varanasi
35 1983 Dr. Nitya Nand Hyderabad
36 1984 Prof. S.N. Sharma Banglore
37 1985 Dr. Parvinder Singh New Delhi
38 1986 Mr. Ramanbhai B. Patel Ahmedabad
39 1987 Prof. B.D. Miglani Madras
40 1988 Dr. J.L. Kaul Calcutta
41 1989 Mr. Ajit Singh Bombay
42 1990 Mr. Mohan C. Bazaz Manipal
43 1991 Dr. Prem Kumar Gupta Panji
44 1992 Dr. K. Anji Reddy Banglore
45 1993 Dr. H.L. Bhalla New Delhi
46 1994 Mr. Devinder Pal Chandigarh
47 1995 Dr. P. Dasgupta Vishakhapatanam
48 1996 Dr. P.M. Naik Chennai
49 1997 Mr. Prafull D. Sheth Thirvananthapuram
50 1998 Prof. C.K. Kokate Mumbai
51 1999 Mr. B.N. Thakore Indore
52 2000 Mr. C. Gopalkrishna Murty Hyderabad
53 2001 Prof. S.K. Kulkarni New Delhi
54 2002 Prof. V.B. Desia Pune
55 2003 Mr. Ashwini Kumar Chennai
56 2004 Mr. Pankaj Patel Kolkata
57 2005 Mr. V.C. Nannapaneni Hyderabad
58 2006 Dr. B. Suresh Mumbai
59 2007 Dr. H.P. Tepnis Varanasi
60 2008 Mr. M. Venkateshwarlu New Delhi
61 2009 Sh. S.W. Deshpande Ahmedabad
62 2010 Mr. S.L. Nasa Manipal
63 2011 Mr. Subodh Priolkar Bengaluru
64 2012 Prof. Chinnaswami Chennai
65 2013 Mr. Atul Nasa Delhi
66 2014 Sri Venkat Jasti Hyderabad
67 2015 Dr. G. N. Singh Mysuru
68 2016 Sri.S.V. Veerramani Vishakhapatnam
69 2017 Dr Mahesh Burande Chandigarh